Badania laboratoryjne

Laboratorium akredytowane. Badania dla środowiska.

Laboratorium Badawcze HPC POLGEOL S.A. jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (Certyfikat nr AB 463), spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz posiada zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (Decyzja Nr DE HKN/00401/2017) w zakresie oznaczeń fizycznych i chemicznych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

 

Wykonujemy badania wód, ścieków, odcieków, gleb i gruntów oraz pobieramy próbki.

Badania fizykochemiczne wykonywane są w oparciu o następujące metody:

- wagową,

- potencjometryczną,

- spektrofotometryczna,

- wolumetryczną,

- chromatografii gazowej,

- absorpcyjnej spektrometrii atomowej.

- emisyjnej spektrometrii płomieniowej.

 

Laboratorium Badawcze wykonuje także badanie wody na uzdatnianie.

 

Laboratorium Badawcze HPC POLGEOL S.A. pobiera próbki:

- wód, ścieków, odcieków, gleb i gruntów,

- jednorazowe i złożone,

- średniodobowe,

Oznacza ‘in situ’;  pH, temperaturę, REDOX, PEW oraz wykonuje pomiary gazów emisyjnych i składowiskowych.

Pozostałe usługi w zakresie Zarządzanie zasobami wód podziemnych

    

Ta strona korzysta z plików cookie
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.